SPORT CLUB - profesional playgrounds

Pro zobrazení menu potřebujete mít nainstalován Flash Player. Získejte Flash zde.


E-shop | O nás | Fotogalerie | Reference | Obchodní podmínky | Soubory ke stažení | Kontakty

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ | VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN | VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚObchodní podmínky

Obecná ustanovení

Prodávající je společnost SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431, telefon: 558 676 077, fax: 558 637 055 (dále jen „prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí režimem obchodního zákoníku.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem zasíláme obratem. Ostatní zboží dodáváme nejpozději do 3 týdnů v závislosti na druhu zboží.

Způsob dodání

Zboží přepravujeme ve spolupráci s přepravními firmami PPL a TOPTRANS. Ceny přepravného účtujeme dle platných tarifů jednotlivých společností. Ceny balného účtujeme dle rozměru a váhy zboží.

Objednávka

Zboží lze objednat písemně, faxem, e-mailem nebo v objednávkovém listu na internetových stránkách www.sportclub.cz společnosti SPORT CLUB s.r.o. s uvedením všech náležitostí řádné objednávky. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Platnost cen

Ceny v on-line ceníku (eshopu) na webových stránkách www.sportclub.cz jsou platné a jsou průběžně upravovány.

Platební podmínky

Platba se provádí formou dobírky nebo hotově při osobním odběru v místě sídla společnosti SPORT CLUB s.r.o. U stálých zákazníku nebo po dohodě je možná úhrada bankovním převodem se 14-denní splatností daňového dokladu. Veškeré zboží zůstavá majetkem prodávajícího až do doby zaplacení.

Místo reklamace

Místem reklamace je sídlo společnosti SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911

Vracené zboží

Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, kupující je oprávněn zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopie pořizovacího dokladu (daňový doklad). Vrácené zboží musí být řádně zabaleno a zajištěno proti poškození.Pokud zboží není vráceno ve lhůtě 5-ti pracovních dnů, nebo je zboží vráceno poškozené nebo již použité, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávající o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě do tří pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 73911, IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431, telefon: 558 676 077, fax: 558 637 055

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii daňového dokladu na zboží, jehož vady jsou reklamovány.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené.V pří­padě poškození zboží je nutné, aby kupující ihned na místě přejímky zboží sepsal s dopravcem zápis o poškození zboží. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Vyjímku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zasílky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k obsluze a záruční podmínky. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k obsluze nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným běžným užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k montáži a návodem k obsluze. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka nebo třetí osoby, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je obecně 24 měsíců, jako záruční list slouží daňový doklad. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci). Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Ochrana osobních údajů

Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží.

Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákony č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

Bližší informace

Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím telefonu, e-mailu, faxu nebo při osobní návštěvě společnosti SPORT CLUB s.r.o.

Záverečná ustanovení

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2010.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sportclub.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.